Matematik

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimize problem çözme, analitik düşünme becerilerinin yanında 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlanan becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin matematiksel yeteneklerini eleştirel düşünme, teknoloji uyumu ve sebep sonuç ilişkileri kurma ve analiz yeteneklerini geliştirme gayesindeyiz.


Türk Dili ve Edebiyatı

Yükseliş Kolejlerinde Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerimizde öğrencilerimizin; araştıran, araştırdığını analiz eden, eleştirel bakış açısı kazanmış; sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uygun; özgün, yapıcı ve yaratıcı eserler ortaya koyabilen, Türk ve dünya edebiyatlarını yakından tanıyarak sanatsal ve estetik zevk kazanmış, farkındalığı yüksek, kendi yaratıcılık ve yeteneklerine güvenen bireyler olmalarına özen gösterilir.


Tarih

Yükseliş Kolejlerinde Tarih bölümü olarak dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeleri fark edebilen, bu doğrultuda kendi fikirlerini oluşturabilen, farklı kültürlere ve farklı görüşlere saygılı, düşüncelerini bilimsel temellere dayandırabilen, çok yönlü düşünen, modern bilgi çağında değişimi yakalayan, her zaman kendini güncelleyen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yükseliş Kolejlerinde düşünme becerileri alanında kendi iyi ifade eden ve çok boyutlu düşünebilen bireyler yetiştirir. Yükseliş Kolejlerinde soran sorgulayan ve neden sonuç ilişkisi kurabilen ve bunları yaparken bu bakış açısının felsefik temellerini oluşturan eğitim faaliyetleri yürütülür. Yükseliş Kolejlerinde hoşgörü ve barışın önemini kavramış, demokrasi ve insan hakları gibi konulara duyarlı bireyler yetiştirmek hedeflenir.


Coğrafya

Yükseliş Kolejlerinde coğrafya yaşamın kendisidir. Coğrafya bir bilinç düzeyidir. Yaşanılan mekâna sahip çıkma bilinci coğrafyanın kazandırmak istediği en önemli değerdir. Aslında coğrafya, tarih boyu yaşanılan ve biriktirilen değerlerin harman yeridir. Yükseliş Kolejlerinde doğal ve beşeri kaynak kullanımında “tasarruf bilincini” geliştirmek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konumunu kavrayarak, sahip olduğu potansiyelin bilincine varmak, Yükseliş Kolejlerinde coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini benimsetmek temel amaçlardandır.


Felsefe

Yükseliş Kolejlerinde felsefe derslerinde öğrencilerimizin; yaşamının değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, varlığı bütün olarak ele alan ve eleştirel bakış açısı kazanmış bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Bu sebeple felsefe dersi bilinçli okuma, sorgulama, eleştirme ve bütünleştirme; evrensel değerler ve düşünce sistemlerini analiz ve sentez yapabilme becerisini, seçilen metinler üzerinde okuma ve tartışma yapılarak öğretir. Geçmişle ilgili ve güncel problemlere perspektif açıdan bakabilme yetisi kazandırır.


Fizik

Yükseliş Kolejlerinde öğretim ortamlarımızı görsel, işitsel ve dokunsal aktivitelerle zenginleştirme, mevcut kazanımı çok yönden irdeleyip kavramsal öğrenmeyi sağlayacak bir yaklaşımla planlıyoruz. Deneyler, geziler ve proje çalışmaları ile öğrencilerimiz araştırma becerilerini geliştiriyor, ezbercilikten uzaklaşıyor, gözlemler yoluyla keşfeden, bilgiye erişip ulaştığı sonuçları analiz edebilen üretken bireyler haline geliyorlar. Her sınav sonrası öğrencilerimizdeki öğrenme eksiklerini belirleyip buna yönelik tedbirleri alıyor ve gerekiyorsa takviye çalışmaları planlıyoruz. Alanında uzman seçkin öğretmenlerle öğrencilerimizi bir araya getirerek onların ufuklarını açacak modellerle bire bir muhatap olmalarını sağlıyoruz. Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimiz gözlem, deney ve araştırma yaparak, ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak yorumlar ve öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştığı olayları açıklamak da kullanır.


Kimya

Yükseliş Kolejlerinde kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep-sonuç ilişkileriyle tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci açısından farkındalık oluşturmak; kimyanın sembolik dilini öğrencilere kazandırmak, kimyanın hayatın içinden bir ders olduğunu hayattan da örnekler vererek öğrencilerimize öğretmektir. Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimiz gözlem, deney ve araştırma yaparak, ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak yorumlar ve öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmede kullanır.


Biyoloji

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerimizin gerekli bilgileri anlayıp algılayabilmelerini, ayrıca doğaya ilgi ve sevgi duymalarını, doğal bir yaşam sürdürme gayretinde olma bilincini kazanmalarını hedefliyoruz. Yükseliş Kolejlerinde biyoloji dersinde öğrencilerimizin kişisel yetenekleri çerçevesinde, onlara insanın oluşumundan ölümüne kadar cereyan eden biyolojik ve kültürel konuların öğretilmesi, çok yönlü yetişmeleri ve iyi bir karakter kazanmalarını sağlanacaktır. Yükseliş Kolejlerinde biyoloji dersinde doğa ile ilgili temel bilgi ve görüşleri verilerek öğrencilerimizin algılama, düşünme ve yardımlaşma kabiliyetleri geliştirilir. Gözlenen obje ve olayları doğru algılama, isimlendirme, düzenleme ve yorumlama gibi durumların öğrenciye öğretilmesi biyoloji dersinin en önemli amaçlarındandır.