Bilişim Teknolojileri

Yükseliş Kolejlerinde öğrenciler; bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artırır; edindikleri bilgilerle hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline gelerek, ileride girecekleri iş dünyasına değer katacak, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirilirler.

Yükseliş Kolejlerinde öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümü olan, istenen veriyi kısa zamanda aktarabilen; anlaşılır, takibi kolay, yaratıcı, dinamik ve yenilikçi projeler ve sunumlar hazırlama becerilerini geliştirmesi ve bu becerileri derslerine ve günlük hayatlarına entegre etmelerini sağlanmaktadır.

Görsel Sanatlar

Yükseliş Kolejlerinde, görsel eğitim yoluyla öğrencilerimizin zihinsel, algısal yeteneklerini geliştirip onlarda estetik duyarlılık kazandırarak görsel değerler hakkında bilgilenmiş, duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığıyla ifade eden, yaratıcı düşünce yapısı kazanmış, sanat eseri okuyan ve anlayan, sanat sevgisi ve bilinci kazanmış öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

Müzik

Yükseliş Kolejlerinde müzik bölümü olarak, müzik yapma ve müzik kültürü konularında temel bilgilere sahip, müziksel algı ve bilgilenme yoluyla düşünen, üreten, söyleme, çalma ve yaratma becerileriyle kendini ifade edebilen, kendine güvenen, en az bir müzik aleti kullanan bireyler yetiştirmek hedeflerimizden birisidir.

Fen Bilimleri

Yükseliş Kolejlerinde teknolojideki gelişmelerden haberdar olan ve teknolojiyi kullanabilen, merak eden, gözlemlediği her şeyi teorik bilgilerle açıklayabilen, çevreyi tüketmeden üretim yapan, yaparak ve yaşayarak öğrenen bireyler yetiştirmek ana hedeflerimiz arasındadır..

Matematik

Yükseliş Kolejlerinde matematiğin “Sadece zeki olan kişiler başarır.” sözünden bağımsız bir düşünce sistemi olduğunu kavrayabilen, kendine özgü bir dili ve gizemi olduğunu anlayabilen, bu dili ve gizemi keşfetmekten keyif alabilen; bilişsel ve davranışsal düzeyi ne olursa olsun, matematiğe karşı olumlu bir bakış geliştirip diğer disiplinlerle ve günlük yaşamıyla ilişkilendirebilen bireyler yetiştirmek, hedelerimiz arasındadır.

Türkçe

Yükseliş Kolejlerinde ana dilini doğru kullanan ve hayatının her alanında uygulayabilen; Türk ve Dünya Edebiyatı'nı tanıyan, edebi bilinç kazanmış; milli benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış ve bu doğrultuda ilerleyen, Türk diline sahip çıkan ve onu koruyan; yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmek amacımızdır. Yükseliş Kolejlerinde, Türkçe dersleri işlenirken öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde Türkçe dil kurallarına uyarak eserler ortaya koyan bireyler olmalarına özen gösterilir.

Sosyal Bilgiler

Yükseliş Kolejlerinde soran, sorgulayan; neden-sonuç ilişkisi kurabilen olayların çok boyutluluğunu görebilen, öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanılabilen; fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ilerici, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmek, temel amacımızdır. Yükseliş Kolejlerinde Sosyal Bilgiler dersi olarak hedefimiz; Atatürk İlke ve inkılapları doğrultusunda kendi kültürüne bağlı, diğer kültürlere saygılı, farklılıkları zenginlik olarak gören, günlük gelişmeleri ve değişimleri izleyen, çözüm yolları arayan, sorgulayan, üretken, sosyal duyarlılığı ve çevre bilinci gelişmiş, çağdaş, evrensel boyutta düşünebilen, Cumhuriyet kazanımlarını benimsemiş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak gören bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersi öğrenciyi hayata hazırlayan, derste öğrendiği bilgileri öğrencilere günlük yaşamda kullanabilme fırsatı veren bir derstir. Bu nedenle dersimizin içeriğinde; temel kavramlar, birey ve toplum ilişkisi içinde, yaşadığımız dünya ve tarihsel gelişim, coğrafi bilgiler ve tarihi olaylar yer almaktadır.